UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn giao cho người đến nộp;

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ, cơ quan xác nhận phải hướng dẫn lập lại hoặc bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ so với thực tế:

          Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện phối hợp với một số cơ quan tổ chức kiểm tra thực tế. Trong quá trình kiểm tra nếu xét thấy số liệu phân tích các thông số về môi trường trong chất thải của tổ chức, cá nhân chưa đảm bảo độ tin cậy, Phòng tài nguyên và môi trường tiến hành lấy và phân tích mẫu chất thải để kiểm chứng, làm căn cứ quyết định biện pháp xử lý phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp Báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của Đề án bảo vệ môi trường cần bổ sung, hoàn chỉnh, tổ chức, cá nhân phải tiến hành việc chỉnh sửa theo kết luận của đoàn kiểm tra.

Thời gian hoàn chỉnh Báo cáo nêu trên không tính vào thời gian xác nhận.

         Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

         Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó giao kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận (theo mẫu quy định);

          + 03 Báo cáo việc hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận (theo mẫu quy định);

          + 03 Bộ kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về  chất thải do tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả phân tích mẫu chất thải. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng thì thời hạn không quá 20 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

          + Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận (Phụ lục 12).

          + Báo cáo việc hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận (Phụ lục số 13).

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.