UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

                   Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn giao cho người đến nộp;

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó giao kết quả cho người đến nhận.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

          - Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu quy định);

          + 05 Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án (theo mẫu quy định) được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm;

          + Bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án; Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, số lượng tài liệu này trong hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời gian giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

          + Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 25).

          + Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án (Phụ lục 24, 26, 9C).

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận, Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.