UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Chia tách, sáp nhập thư viện cấp huyện
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Văn Hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

           Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

           + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

          Bước 3. Phòng Văn Hóa và Thông tin sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định thực tế tại cơ sơ, nếu cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

           Bước 4. Nhận kết quả tại Phòng Văn Hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn để nghị sáp nhập, chia, tách;

          + Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu quy định);

+ Quyết định thành lập thư viện;

+ Nội quy của thư viện (theo mẫu quy định).

          - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật chưa quy định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký hoạt động thư viện (mẫu số 1);

+ Nội quy của thư viện.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Thư viện được thành lập khi có đủ 4 điều kiện sau:

* Vốn tài liệu thư viện:

+ Số lượng vốn tài liệu tối thiểu ban đầu của mỗi loại hình thư viện khi thành lập:

- Số lượng bản sách: 3.000 bản sách (đối với cấp huyện).

- Số tên báo, tạp chí: 10 (đối với cấp huyện).

Nội dung vốn tài liệu của thư viện phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng bạn đọc của từng loại hình thư viện.

* Trụ sở, trang thiết bị chuyên dùng:

Trụ sở:

          + Trụ sở (phòng thư viện) ở vị trí thuận lợi cho người sử dụng thư viện.

           + Diện tích đảm bảo cho các bộ phận chức năng hoạt động theo quy định như sau:

          - Diện tích kho sách đáp ứng yêu cầu lưu giữ cho vốn tài liệu ban đầu và vốn tài liệu sẽ phát triển sau 15 năm theo định mức 2,5m2/1000 đơn vị tài liệu;

          - Diện tích phòng đọc đảm bảo tỷ lệ 2,5m2/chỗ ngồi đọc;

          - Diện tích nơi làm việc của nhân viên thư viện theo định mức 6m2/1 người;

          - Ngoài ra còn có diện tích dành cho các hoạt động khác tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng thư viện.

          + Số lượng chỗ ngồi đọc tối thiểu như sau:

          - Thư viện cấp huyện vùng đồng bằng: 40 chỗ ngồi đọc.  

          Trang thiết bị chuyên dùng ban đầu:

          Thư viện có đầy đủ trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như sau:

          + Giá để sách, báo phù hợp với từng loại hình, khổ cỡ tài liệu;

          + Giá, tủ trưng bày giới thiệu sách, báo mới: từ 1-2 tủ;

          + Bàn ghế của bạn đọc theo số lượng bạn đọc đã qui định như trên;

          + Tủ mục lục tra cứu tài liệu: 1 tủ (24 hoặc 36 hoặc 48 ô phích);

          + Các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính từ 1-2 máy, các thiết bị đa phương tiện và viễn thông tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng thư viện.

* Người có chuyên môn, nghiệp vụ thư viện:

          + Tiêu chuẩn người làm công tác thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin.

+ Người phụ trách thư viện:

          Ngoài những tiêu chuẩn qui định nêu trên và các qui định khác của Nhà nước đối với tiêu chuẩn chức danh người lãnh đạo, về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, người phụ trách thư viện phải có ít nhất một trong số các điều kiện sau:

          - Đối với thư viện công cộng cấp huyện:

          + Tốt nghiệp trung cấp thư viện;

          + Tốt nghiệp trung cấp ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương trình độ trung cấp thư viện.

          * Kinh phí đảm bảo cho thư viện hoạt động ổn định và phát triển.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Pháp lệnh Thư viện ngày 28/12/2000;

+ Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003, của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.