UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thủ tục xử lý đơn thư.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Pháp luật.

Bước 2.Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.        

           Cán bộ tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung đơn.

          + Đơn khiếu nại: Nếu đúng thẩm quyền và đủ điều kiện thì thụ lý giải quyết; nếu thuộc thẩm quyền nhưng không đủ điều kiện thì không thụ lý và có văn bản trả lời nêu rõ lý do; nếu không thuộc thẩm quyền thì không thụ lý và có văn bản hướng dẫn cho công dân.

          + Đơn tố cáo: Nếu đúng thẩm quyền thì thụ lý giải quyết; nếu đơn tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cơ quan điều tra; nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền; nếu đơn nặc danh, không có chứng cứ mới thì lưu đơn, không xem xét.

          + Đơn vừa khiếu nại, vừa tố cáo: Nội dung khiếu nại, trình tự xử lý như đơn khiếu nại; nội dung tố cáo, trình tự xử lý như đơn tố cáo.

 Bước 3. Người khiếu nại nhận kết quả tại Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện:

          + Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

                   - Thành phần hồ sơ:

          - Đơn khiếu nại hoặc tố cáo;

          - Các giấy tờ khác có liên quan.

          - Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

          - Thời gian giải quyết:

+ Đơn khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày  kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ các điều kiện thì UBND cấp huyện phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

+ Đơn tố cáo: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, UBND cấp huyện phải thụ lý giải quyết. Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ có yêu cầu.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp huyện và Thanh tra cấp huyện.

          + Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

           - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

          - Lệ phí: Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          + Mẫu đơn khiếu nại;

          + Mẫu đơn tố cáo.

          - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

          + Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;

          + Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006;

+ Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

          + Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai;

          + Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

          + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

          + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày ngày 29/11/2005;

          + Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

          + Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.