UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Công dân Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

          Công chức tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung vụ việc:

           + Nếu đã đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, viết phiếu hẹn ngày đến giải quyết. Trong trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ tiếp dân có trách nhiệm phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo đúng quy định;

          + Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì cán bộ tiếp dân hướng dẫn để người khiếu nại bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

           Bước 3. Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ nội dung, tính chất vụ việc khiếu nại để giao Chánh Thanh tra huyện hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện hoặc giao Chánh Thanh tra chủ trì, phối hợp với thủ trưởng cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết.

          Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại (nếu có), kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Bước 4. Người khiếu nại nhận quyết định giải quyết khiếu nại tại Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ), trừ ngày lễ.

          - Cách thức thực hiện:

          + Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;

          + Thông qua hệ thống bưu chính.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn khiếu nại (có thể viết tay hoặc theo mẫu quy định). Nội dung đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký;

+ Các giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại.

          - Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

          - Thời gian giải quyết:

            + Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

          + Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

           - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          + Quyết định hành chính;

          + Văn bản hướng dẫn, trả lời.

          - Lệ phí: Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn khiếu nại.                                                                

          - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

          + Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;

          + Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006;

+ Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

          + Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai;

          + Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

          + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

          + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày ngày 29/11/2005;

         + Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

          + Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.