UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

          Bước 3. Phòng Nội vụ cấp huyện lập tờ trình và tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định.

Bước 4. Nhận quyết định khen thưởng tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ chuyên môn kiểm tra giấy giới thiệu và trao quyết định khen thưởng, hiện vật cho cơ quan, đơn vị.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Văn bản đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị;

+ Biên bản bình xét thi đua của cơ quan, đơn vi;

+ Báo cáo thành tích của tập thể (báo cáo tổng kết của cơ quan, đơn vị).

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản không qui định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Giấy tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

* Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực có hiệu quả;

+ Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiên” và không có cá nhân bị kỷ kuật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

+ Nội bộ đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Thi đua khen thưởng năm 2003;

+ Luật Thi đua khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005;

+ Nghị định 121/2005/NĐ/CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng;

             + Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn Phòng Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NỘI VỤ CẤP HUYỆN.doc