UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Tiếp nhận Thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

           Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

            Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

           Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

             + Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải nhận thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo;   

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức tôn giáo bổ sung đầy đủ theo quy định. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp huyện, UBMTTQ VN cấp huyện, UBND cấp xã.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 15 ngày với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức quyên góp;

+ Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện việc quyên góp phải đảm bảo tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18/6/2004;

            + Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NỘI VỤ CẤP HUYỆN.doc