UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Hỗ trợ tiền sử dụng đất.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Bước 3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Bước 4. Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét và có tờ trình (kèm hồ sơ) gửi Sở Lao động thương binh và xã hội.

Bước 5. Trên cơ sở hồ sơ UBND cấp huyện gửi về, Sở Lao động thương binh và xã hội xem xét và tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 6. Quyết định được chuyển về UBND cấp xã, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người được hưởng chế độ đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú và quản lý chế độ;

+ Quyết định hoặc giấy thông báo cấp đất hoặc hóa giá nhà của cấp có thẩm quyền cấp;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đối tượng chính sách.  

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND cấp xã 02 ngày, UBND cấp huyện 04 ngày, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 03 ngày, UBND tỉnh 06 ngày).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện; Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

          + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ tiền sử dụng đất.     

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

* Nguyên tắc hỗ trợ:

+ Phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương;

+ Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh kinh tế của từng người;

+ Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng;

+ Không thực hiện chế độ đối với những đối tượng đã được cấp đất, hoá giá nhà trước ngày 27/02/1996.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;

          + Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

+ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng năm 1945 cải thiện nhà ở ;

          + Quyết định 419/QĐ.UB ngày 22/01/1999 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành “quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

          + Quyết định 4791/QĐ-UB ngày 21/9/1999 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bổ sung, sửa đổi “quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở” ban hành kèm theo quyết định số 419/QĐ.UB ngày 22/01/1999 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+  Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc