UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện: Bên mời thầu đăng tải thông tin theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc qua trang tin điện tử.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Nội dung đăng tải kèm theo văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

          - Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với kế hoạch đấu thầu, danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt.

+ Đối với thông báo mời thầu tối thiểu 10 ngày trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

+ Đối với thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu: tối thiểu 5 ngày dự định đăng tải.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bên mời thầu.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông tin được đăng tải trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

 Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đấu thầu năm 2005;

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

            + Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC ĐẤU THẦU CẤP HUYỆN.doc