UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nhà thầu có văn bản kiến nghị gửi bên mời thầu.

Bước 2. Bên mời thầu có văn bản trả lời kiến nghị.

Bước 3. Nếu trường hợp nhà thầu không đồng ý cách giải quyết của bên mời thầu thì có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư.

Bước 4. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

Bước 5. Trường hợp nhà thầu không đồng ý cách giải quyết của chủ đầu tư thì được quyền gửi đơn đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét giải quyết.

Bước 6. Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của bên mời thầu hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản kiến nghị của nhà thầu.

          - Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với bên mời thầu thời gian giải quyết tối đa là 5 ngày;

+ Đối với chủ đầu tư là 7 ngày;

+ Đối với cấp có thẩm quyền là 10 ngày.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

+ Kiến nghị phải là của nhà thầu tham gia đấu thầu;

+ Phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có);

+ Nội dung kiến nghị chưa từng được nhà thầu đưa trong nội dung đơn kiện ra tòa án;

+ Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 72 của Luật Đấu thầu.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đấu thầu năm 2005;

            + Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC ĐẤU THẦU CẤP HUYỆN.doc