UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Sửa đổi hồ sơ mời thầu.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Bên mời thầu sửa đổi hồ sơ mời thầu đã phát hành khi có nhu cầu.

Bước 2. Bên mời thầu thông báo cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu 10 ngày trước thời điểm đóng thầu.

Bước 3. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản hoặc Fax cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu đã sửa đổi đó.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của bên mời thầu hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu và hồ sơ kèm theo (nếu có).

          - Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trước thời hạn đóng thầu tối thiểu 10 ngày.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bên mời thầu.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đấu thầu năm 2005;

            + Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
PHỤ LỤC LĨNH VỰC ĐẤU THẦU CẤP HUYỆN.doc