UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Phát hành hồ sơ mời thầu.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu thầu sẽ đến địa điểm theo thời gian đã được thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu.

Bước 2. Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu cho tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại địa điểm bán hồ sơ.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản chưa quy định.

          - Số lượng hồ sơ:   bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật chưa quy định.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bên mời thầu.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là một triệu đồng.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Mua được hồ sơ mời thầu.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đấu thầu năm 2005;

            + Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
PHỤ LỤC LĨNH VỰC ĐẤU THẦU CẤP HUYỆN.doc