UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Trưởng thôn, ấp, khu phố lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm đối tượng kèm theo biên bản họp thôn, ấp, khu phố (nếu có) gửi về UBND cấp xã.

Bước 2. Chủ tịch UBND cấp xã triệu tập họp khẩn cấp Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách xác nhận đối tượng cứu trợ đột xuất gửi về Phòng Lao động Thương binh – xã hội cấp huyện. Nếu cấp xã có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết.

 Bước 3. Phòng Lao động Thương binh – xã hội sẽ tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành quyết định trợ cấp đột xuất cho các đối tượng theo quy định.

Bước 4. Sau khi có quyết định trợ cấp đột xuất, Phòng Lao động Thương binh – xã hội sẽ chuyển danh sách và tiền trợ cấp về UBND cấp xã.

Bước 5. Đối tượng được trợ cấp đột xuất được nhận tiền trợ cấp tại UBND cấp xã.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Danh sách các đối tượng được trợ cấp đột xuất do Trưởng thôn, ấp, khu phố lập;

          + Biên bản họp thôn, ấp, khu phố (nếu có);

+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt của UBND cấp xã kèm theo các giấy tờ chứng minh trường hợp thuộc đối tượng trợ cấp đột xuất (giấy ra viện, giấy điều trị hoá đơn mua thuốc …).

 - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật chưa quy định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện; UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia đình, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Đối tượng được trợ giúp đột xuất (một lần) là những người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác, bao gồm:

+ Hộ gia đình có người chết, mất tích;

+ Hộ gia đình có người bị thương nặng;

+ Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng nặng;

+ Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói;

+ Hộ gia đình bị di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt nở đất, lũ quét;

+ Người bị đói do thiếu lương thực;

+ Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc;

+ Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Thông tư số 09/2007/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/200 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng một số điều của Nghi định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Công văn 2546/UBND-VP của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đồng ý uỷ quyền cho UBND cấp huyện quyết định trợ cấp đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn;

+ Quyết định số 2124/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/8/2004 của Giám đốc Sở Lao động thương binh – Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định về việc trợ cấp kho khăn đột xuất đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi trợ cấp cho các đối tượng chính sách ưu đãi bị bệnh đang điều trị.